Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 07/2024 về quy định phương pháp xác địnhgiá phát điện, hợp đồng mua bán điện. Thông tư áp dụng đối với nhà máy điện hoạt động tại Việt Nam đấu nối với hệ thống điện quốc gia; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư cho biết nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện được xây dựng trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của chủ đầu tư trong toàn bộ đời sống kinh tế dự án; và tỷ suất sinh lợi nội tại về không vượt quá 12%.

Theo quy định, giá phát điện của nhà máy điện, bao gồm giá hợp đồng mua bán điện; giá đấu nối đặc thù (nếu có) do bên mua – bán thỏa thuận theo phương pháp được quy định tại Thông tư.

Giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và đối với nước thải công nghiệp (áp dụng đối với nhà máy nhiệt điện) và các khoản thuế, phí, các khoản thu bằng tiền khác theo quy định.From: web game casino

Giá hợp đồng mua bán điện năm cơ sở không vượt quá khung giá phát điện năm cơ sở của nhà máy điện do Bộ Công Thương ban hành, trong đó giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện để so với khung giá phát điện năm cơ sở được tính toán trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng với thành phần chi phí tính toán khung giá phát điện.From: web game casino

Trường hợp năm cơ sở của nhà máy điện không có khung giá phát điện, giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được tính toán quy đổi trên cơ sở các thành phần chi phí tương ứng để so với khung giá phát điện của năm gần nhất của loại hình nhà máy điện đó.

Thông tư cũng quy định phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện năm cơ sở của nhà máy điện; phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy điện; phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy điện; phương pháp xác định giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện…

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn phương pháp xác định giá phát điện của các nhà máy đã vận hành thương mại; phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện theo từng năm của hợp đồng; quy định về kiểm tra hợp đồng mua bán điện và trách nhiệm của các bên liên quan.

By admin