สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเปิดรับทั้งหมด 16 ตำแหน่ง 655 อัตรา พร้อมรับสมัครทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

พร้อมกันนี้ ยังมีการระบุอัตราเงินเดือนที่จะได้รับของแต่ละตำแหน่งด้วย โดยจะได้รับตั้งแต่ 10,840 – 16,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ผ่านภาค ก ของ กทม. หรือ ก.พ. เตรียมตัวให้พร้อม กทม.รับสมัครข้าราชการกว่า 500 อัตรา

กทม.เปิดสอบบรรจุ ขรก. 147 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • จำนวน 354 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข)

 • จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ

 • จำนวน 10 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 • จำนวน 7 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง15,000 – 16,500 บาท

5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 • จำนวน 15 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง15,000 – 16,500 บาท

6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง15,000 – 16,500 บาท

7. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • จำนวน 39 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง15,000 – 16,500 บาท

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • จำนวน 58 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง10,840 – 11,930 บาท สำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

 • จำนวน 27 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท สำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

10. ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน

 • จำนวน 5 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท สำหรับคุณวุฒิอนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • จำนวน 19 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จำนวน 57 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • จำนวน 38 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

14. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

15.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)

 • จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

16คำพูดจาก สล็อตวอเลท. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

 • จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังระบุถึงคุณสมบัติทั่วไป 3 ข้อ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบ 11 ข้อ ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (ปัจจุบันคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566)
 3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 5. เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 10. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 11. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทาง เว็บไซต์ https://moph.jobthaigov.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ส่วนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายในเดือนมกราคม 2567

เรียบเรียงจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก:สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หุ้น AOT ดิ่ง 6.82% เซ่นนักท่องเที่ยวจีนมาช้ากว่าเป้า โบรกฯรุมหั่นคาดการณ์กำไร

สรุปให้! “แอนโทเนีย” รองอันดับหนึ่ง Miss Universe 2023 ทำกระแสโซเชียลร้อนแรง

ประวัติ "หลวงพ่อพัฒน์" วัดห้วยด้วน เกจิดังเมืองนครสวรรค์

By admin