นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยว่า ในวันหยุดยาว วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 13-17 ก.ค.65 ที่มีการเดินทางไปทำบุญในวันหยุดยาวดังกล่าวอย่างปลอดภัย ขอแนะนำประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ควรใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมา (ป้ายเหลือง) เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมามากยิ่งขึ้น โดยเลือกรถเช่าเหมาเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ดังนี้

ด้านประชาชน ควรมีการวางแผนก่อนการเดินทางอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน รถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องจดทะเบียนถูกต้อง มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้ควรเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันควรเลือกใช้รถโดยสารชั้นเดียว ในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดการเดินทางคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ด้านผู้ประกอบการ ต้องหมั่นตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยตามที่ ขบ. กำหนด ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้งGPS Trackingและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัย

ด้านพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเปลี่ยนคนขับหรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทของรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ด้านมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ ผู้ประกอบการขนส่ง นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

หากผู้ประกอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ารถ เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ในขณะเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ เตือนไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ควรเร่งให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin